willba-e-commerce-logo

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDEN MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Valtakunnallinen Valmennus- ja Liikuntakeskus Oy
Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167
15560 NASTOLA
+358 3 885 511

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mira Puhlin
mira.puhlin@pajulahti.com
+358 44 7755 201\

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Osku Kuutamo
osku.kuutamo@pajulahti.com
+358 44 7755 346

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on markkinointirekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

##6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Liikuntakeskus Pajulahden asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Liikuntakeskus Pajulahti ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Liikuntakeskus Pajulahden kumppaneille. Liikuntakeskus Pajulahti luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Liikuntakeskus Pajulahtea toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Liikuntakeskus Pajulahtea luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Liikuntakeskus Pajulahden hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Liikuntakeskus Pajulahti poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Liikuntakeskus Pajulahtea poistamaan häntä koskevat tiedot.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu viimeksi 2.10.2020.